IBC

השקיה באמצעות עיבוי מים (IBC)

IBC הוא מוצר עצמאי, מופעל באנרגיה סולרית ללא צורך בחיבור למערכת אספקת מים וחשמל. הוא משמש להשקיית גידולים באמצעות עיבוי מים שמקורם ברטיבות הקרקע ולחות האוויר על גבי המשטחים החיצוניים של צינורות. המים מקוררים במכל מים עד מתחת לנקודת הטל ונשאבים באמצעות צינורות המונחים בשדה או בחממה, כדי לעבות את הלחות לצורך השקיית הגידולים. הצינורות מונחים על פני הקרקע ו/או מוטמנים בקרקע בעומק ממוצע של שורשי הצמח. המערכת פועלת במעגל סגור ומצריכה מילוי חד-פעמי בלבד.

במקרים רבים לא דרושה שום השקיה נוספת כדי לקיים את הצמח ולהפיק מזון.

כמות המים שניתן להפיק וצריכת האנרגיה קשורות באופן ישיר ללחות היחסית, טמפרטורת האוויר, שטח הפנים של הצנרת המותקנת וטמפרטורת המים הזורמים בצינורות. המוצר נמצא בשלב המו"פ.